Identification and functional characterization of i-motifs in plants
发布时间:2024-06-03 浏览次数:
 

Zhao, Pengtao; Feng, Yilong; Jiang, Peng; Zhang, Wenli

Identification and functional characterization of i-motifs in plants

TRENDS IN PLANT SCIENCE IF5=22.5