FLOURY ENDOSPERM24, a heat shock protein 101 (HSP101), is required for starch biosynthesis and endosperm development in rice
发布时间:2024-06-03 浏览次数:
 

Wu, Hongming; Ren, Yulong; Dong, Hui; Xie, Chen; Zhao, Lei; Wang, Xin; Zhang, Fulin; Zhang, Binglei; Jiang, Xiaokang; Huang, Yunshuai; Jing, Ruonan; Wang, Jian; Miao, Rong; Bao, Xiuhao; Yu, Mingzhou; Nguyen, Thanhliem; Mou, Changling; Wang, Yunlong; Wang, Yihua; Lei, Cailin; Cheng, Zhijun; Jiang, Ling; Wan, Jianmin

FLOURY ENDOSPERM24, a heat shock protein 101 (HSP101), is required for starch biosynthesis and endosperm development in rice

NEW PHYTOLOGIST IF5=10.5