Genome-wide transcriptome analysis reveals key regulatory networks and genes involved in the determination of seed hardness in vegetable soybean
发布时间:2024-06-03 浏览次数:
 

Wang, Congcong; Lin, Jianyu; Bu, Yuanpeng; Sun, Ruidong; Lu, Yang; Gai, JunYi; Xing, Han; Guo, Na; Zhao, Jinming

Genome-wide transcriptome analysis reveals key regulatory networks and genes involved in the determination of seed hardness in vegetable soybean

HORTICULTURE RESEARCH IF5=9