Transcription factors Pbr3RAV2 and PbrTTG1 regulate pear resistance to Botryosphaeria dothidea via the autophagy pathway
发布时间:2024-06-03 浏览次数:
 

Sun, Xun; Wang, Fei; Wang, Yun; Zhang, Ye; Zhang, Yue; Liu, Yuting; Sun, Xiaolei; Qi, Kaijie; Xie, Zhihua; Zhang, Shaoling

Transcription factors Pbr3RAV2 and PbrTTG1 regulate pear resistance to Botryosphaeria dothidea via the autophagy pathway

PLANT PHYSIOLOGY IF5=8.8