Transcription factor CmHSFA4-CmMYBS3 complex enhances salt tolerance in chrysanthemum by repressing CmMYB121 expression
发布时间:2024-06-03 浏览次数:
 

Wang, Xinhui; Wang, Yue; Jiang, Yuhan; Wang, Han; Zhou, Lijie; Li, Fei; Wang, Likai; Jiang, Jiafu; Chen, Fadi; Chen, Sumei

Transcription factor CmHSFA4-CmMYBS3 complex enhances salt tolerance in chrysanthemum by repressing CmMYB121 expression

PLANT PHYSIOLOGY IF5=8.8