Circadian rhythm response and its effect on photosynthetic characteristics of the Lhcb family genes in tea plant
发布时间:2024-06-03 浏览次数:
 

Hu, Zhi-Hang; Zhang, Nan; Qin, Zhi-Yuan; Li, Jing-Wen; Tao, Jian-Ping; Yang, Ni; Chen, Yi; Kong, Jie-Yu; Luo, Wei; Chen, Xuan; Li, Xing-Hui; Xiong, Ai-Sheng; Zhuang, Jing

Circadian rhythm response and its effect on photosynthetic characteristics of the Lhcb family genes in tea plant

BMC PLANT BIOLOGY IF5=5.9