Increased DNA methylation contributes to the early ripening of pear fruits during domestication and improvement
发布时间:2024-05-09 浏览次数:
 

Song, Bobo; Yu, Jinshan; Li, Xiaolong; Li, Jiaming; Fan, Jing; Liu, Hainan; Wei, Weilin; Zhang, Lingchao; Gu, Kaidi; Liu, Dongliang; Zhao, Kejiao; Wu, Jun

Increased DNA methylation contributes to the early ripening of pear fruits during domestication and improvement

GENOME BIOLOGY IF5=17.4