Chloroplast C-to-U editing, regulated by a PPR protein BoYgl-2, is important for chlorophyll biosynthesis in cabbage
发布时间:2024-05-09 浏览次数:
 

Zhang, Bin; Wu, Yuankang; Li, Shoufan; Ren, Wenjing; Yang, Limei; Zhuang, Mu; Lv, Honghao; Wang, Yong; Ji, Jialei; Hou, Xilin; Zhang, Yangyong

Chloroplast C-to-U editing, regulated by a PPR protein BoYgl-2, is important for chlorophyll biosynthesis in cabbage

HORTICULTURE RESEARCH IF5=9