Combined genome and transcriptome analysis of elite fiber quality in Gossypium barbadense
发布时间:2024-05-09 浏览次数:
 

Song, Xiaohui; Zhu, Guozhong; Su, Xiujuan; Yu, Yujia; Duan, Yujia; Wang, Haitang; Shang, Xiaoguang; Xu, Haijiang; Chen, Quanjia; Guo, Wangzhen

Combined genome and transcriptome analysis of elite fiber quality in Gossypium barbadense

PLANT PHYSIOLOGY IF5=8.8