Two B-box proteins orchestrate vegetative and reproductive growth in summer chrysanthemum
发布时间:2024-05-09 浏览次数:
 

Wang, Qi; Wang, Lijun; Cheng, Hua; Wang, Shuang; Li, Jiayu; Zhang, Deng; Zhou, Lijie; Chen, Sumei; Chen, Fadi; Jiang, Jiafu

Two B-box proteins orchestrate vegetative and reproductive growth in summer chrysanthemum

PLANT CELL AND ENVIRONMENT IF5=8.1