SR45a plays a key role in enhancing cotton resistance to Verticillium dahliae by alternative splicing of immunity genes
发布时间:2024-05-09 浏览次数:
 

Liu, Fujie; Cai, Sheng; Dai, Lingjun; Ai, Nijiang; Feng, Guoli; Wang, Ningshan; Zhang, Wenli; Liu, Kang; Zhou, Baoliang

SR45a plays a key role in enhancing cotton resistance to Verticillium dahliae by alternative splicing of immunity genes

PLANT JOURNAL IF5=7.9