Wheat Pm55 alleles exhibit distinct interactions with an inhibitor to cause different powdery mildew resistance
发布时间:2024-03-13 浏览次数:
 

Lu, Chuntian; Du, Jie; Chen, Heyu; Gong, Shuangjun; Jin, Yinyu; Meng, Xiangru; Zhang, Ting; Fu, Bisheng; Molnar, Istvan; Holusova, Katerina; Said, Mahmoud; Xing, Liping; Kong, Lingna; Dolezel, Jaroslav; Li, Genying; Wu, Jizhong; Chen, Peidu; Cao, Aizhong; Zhang, Ruiqi

Wheat Pm55 alleles exhibit distinct interactions with an inhibitor to cause different powdery mildew resistance

NATURE COMMUNICATIONS IF5=17