A toxin-antidote system contributes to interspecific reproductive isolation in rice
发布时间:2024-03-13 浏览次数:
 

You, Shimin; Zhao, Zhigang; Yu, Xiaowen; Zhu, Shanshan; Wang, Jian; Lei, Dekun; Zhou, Jiawu; Li, Jing; Chen, Haiyuan; Xiao, Yanjia; Chen, Weiwei; Wang, Qiming; Lu, Jiayu; Chen, Keyi; Zhou, Chunlei; Zhang, Xin; Cheng, Zhijun; Guo, Xiuping; Ren, Yulong; Zheng, Xiaoming; Liu, Shijia; Liu, Xi; Tian, Yunlu; Jiang, Ling; Tao, Dayun; Wu, Chuanyin; Wan, Jianmin

A toxin-antidote system contributes to interspecific reproductive isolation in rice

NATURE COMMUNICATIONS IF5=17