The roles of DNA methylation on pH dependent i-motif (iM) formation in rice
发布时间:2024-03-13 浏览次数:
 

Feng, Yilong; Ma, Xing; Yang, Ying; Tao, Shentong; Ahmed, Asgar; Gong, Zhiyun; Cheng, Xuejiao; Zhang, Wenli

The roles of DNA methylation on pH dependent i-motif (iM) formation in rice

NUCLEIC ACIDS RESEARCH IF5=16.4