Rice LIKE EARLY STARVATION1 cooperates with FLOURY ENDOSPERM6 to modulate starch biosynthesis and endosperm development
发布时间:2024-03-13 浏览次数:
 

Yan, Haigang; Zhang, Wenwei; Wang, Yihua; Jin, Jie; Xu, Hancong; Fu, Yushuang; Shan, Zhuangzhuang; Wang, Xin; Teng, Xuan; Li, Xin; Wang, Yongxiang; Hu, Xiaoqing; Zhang, Wenxiang; Zhu, Changyuan; Zhang, Xiao; Zhang, Yu; Wang, Rongqi; Zhang, Jie; Cai, Yue; You, Xiaoman; Chen, Jie; Ge, Xinyuan; Wang, Liang; Xu, Jiahuan; Jiang, Ling; Liu, Shijia; Lei, Cailin; Zhang, Xin; Wang, Haiyang; Ren, Yulong; Wan, Jianmin

Rice LIKE EARLY STARVATION1 cooperates with FLOURY ENDOSPERM6 to modulate starch biosynthesis and endosperm development

PLANT CELL IF5=13.1