ETHYLENE RESPONSE FACTOR 070 inhibits flowering in Pak-choi by indirectly impairing BcLEAFY expression
发布时间:2024-03-13 浏览次数:
 

Yu, Zhanghong; Chen, Xiaoshan; Li, Yan; Shah, Sayyed Hamad Ahmad; Xiao, Dong; Wang, Jianjun; Hou, Xilin; Liu, Tongkun; Li, Ying

ETHYLENE RESPONSE FACTOR 070 inhibits flowering in Pak-choi by indirectly impairing BcLEAFY expression

PLANT PHYSIOLOGY IF5=8.8