Identification of major QTLs for drought tolerance in soybean, together with a novel candidate gene, GmUAA6
发布时间:2024-03-13 浏览次数:
 

Jiang, Wei; Liu, Yandang; Zhang, Chi; Pan, Lang; Wang, Wei; Zhao, Chunzhao; Zhao, Tuanjie; Li, Yan

Identification of major QTLs for drought tolerance in soybean, together with a novel candidate gene, GmUAA6

JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY IF5=8