A natural gene drive system confers reproductive isolation in rice
发布时间:2024-01-03 浏览次数:
 

Wang, Chaolong; Wang, Jian; Lu, Jiayu; Xiong, Yehui; Zhao, Zhigang; Yu, Xiaowen; Zheng, Xiaoming; Li, Jing; Lin, Qibing; Ren, Yulong; Hu, Yang; He, Xiaodong; Li, Chao; Zeng, Yonglun; Miao, Rong; Guo, Mali; Zhang, Bosen; Zhu, Ying; Zhang, Yunhui; Tang, Weijie; Wang, Yunlong; Hao, Benyuan; Wang, Qiming; Cheng, Siqi; He, Xiaojuan; Yao, Bowen; Gao, Junwen; Zhu, Xufei; Yu, Hao; Wang, Yong; Sun, Yan; Zhou, Chunlei; Dong, Hui; Ma, Xiaoding; Guo, Xiuping; Liu, Xi; Tian, Yunlu; Liu, Shijia; Wang, Chunming; Cheng, Zhijun; Jiang, Ling; Zhou, Jiawu; Guo, Huishan; Jiang, Liwen; Tao, Dayun; Chai, Jijie; Zhang, Wei; Wang, Haiyang; Wu, Chuanyin; Wan, Jianmin

A natural gene drive system confers reproductive isolation in rice

Cell IF5=57.5