PbrbZIP15 promotes sugar accumulation in pear via activating the transcription of the glucose isomerase gene PbrXylA1
发布时间:2024-01-03 浏览次数:
 

Jia, Luting; Zhang, Xu; Zhang, Zan; Luo, Weiqi; Nambeesan, Savithri U.; Li, Qionghou; Qiao, Xin; Yang, Bing; Wang, Libin; Zhang, Shaoling

PbrbZIP15 promotes sugar accumulation in pear via activating the transcription of the glucose isomerase gene PbrXylA1

PLANT JOURNAL IF5=7.9