Auxin regulates source-sink carbohydrate partitioning and reproductive organ development in rice
发布时间:2023-01-03 浏览次数:
 

Zhao, Zhigang; Wang, Chaolong; Yu, Xiaowen; Tian, Yunlu; Wang, Wenxin; Zhang, Yunhui; Bai, Wenting; Yang, Ning; Zhang, Tao; Zheng, Hai; Wang, Qiming; Lu, Jiayu; Lei, Dekun; He, Xiaodong; Chen, Keyi; Gao, Junwen; Liu, Xi; Liu, Shijia; Jiang, Ling; Wang, Haiyang; Wan, Jianmin

Auxin regulates source-sink carbohydrate partitioning and reproductive organ development in rice

PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA IF5=13.451