Reduction of Dimethylarsenate to Highly Toxic Dimethylarsenite in Paddy Soil and Rice Plants
发布时间:2023-01-03 浏览次数:
 

Chen, Chuan; Yu, Yu; Wang, Yijie; Gao, Axiang; Yang, Baoyun; Tang, Zhu; Zhao, Fang-Jie

Reduction of Dimethylarsenate to Highly Toxic Dimethylarsenite in Paddy Soil and Rice Plants

ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY IF5=12.154