The TIFY family protein CmJAZ1-like negatively regulates petal size via interaction with the bHLH transcription factor CmBPE2 in Chrysanthemum morifolium
发布时间:2023-01-03 浏览次数:
 

Guan, Yunxiao; Ding, Lian; Jiang, Jiafu; Jia, Diwen; Li, Song; Jin, Li; Zhao, Wenqian; Zhang, Xue; Song, Aiping; Chen, Sumei; Wang, Haibin; Ding, Baoqing; Chen, Fadi

The TIFY family protein CmJAZ1-like negatively regulates petal size via interaction with the bHLH transcription factor CmBPE2 in Chrysanthemum morifolium

PLANT JOURNAL IF5=8.028