Genome-Wide Analysis of CqCrRLK1L and CqRALF Gene Families in Chenopodium quinoa and Their Roles in Salt Stress Response
发布时间:2023-01-03 浏览次数:
 

Jiang, Wei; Li, Chao; Li, Leiting; Li, Yali; Wang, Zhihao; Yu, Feiyu; Yi, Feng; Zhang, Jianhan; Zhu, Jian-Kang; Zhang, Heng; Li, Yan; Zhao, Chunzhao

Genome-Wide Analysis of CqCrRLK1L and CqRALF Gene Families in Chenopodium quinoa and Their Roles in Salt Stress Response

FRONTIERS IN PLANT SCIENCE IF5=7.255