Genome-Wide Association Study Identifies a Rice Panicle Blast Resistance Gene Pb3 Encoding NLR Protein
发布时间:2023-01-03 浏览次数:
 

Ma, Lu; Yu, Yao; Li, Changqing; Wang, Panting; Liu, Kunquan; Ma, Wenjing; Wang, Wei; Fan, Yunxin; Xiong, Ziwei; Jiang, Tingting; Zhang, Jingran; Wang, Zhixue; Wang, Jianfei; Zhang, Hongsheng; Bao, Yongmei

Genome-Wide Association Study Identifies a Rice Panicle Blast Resistance Gene Pb3 Encoding NLR Protein

INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES IF5=6.628