AgDHAR2, a chloroplast-located dehydroascorbate reductase, modulates the ascorbate accumulation and drought stress response in celery
发布时间:2023-01-03 浏览次数:
 

Liu, Jie-Xia; Wang, Hao; Feng, Kai; Li, Tong; Liu, Yan-Hua; Duan, Ao-Qi; Shu, Sheng; Liu, Hui; Xiong, Ai-Sheng

AgDHAR2, a chloroplast-located dehydroascorbate reductase, modulates the ascorbate accumulation and drought stress response in celery

ENVIRONMENTAL AND EXPERIMENTAL BOTANY IF5=6.246