Heterologous expression of the Haynaldia villosa pattern-recognition receptor CERK1-V in wheat increases resistance to three fungal diseases
发布时间:2023-01-03 浏览次数:
 

Fan, Anqi; Wei, Luyang; Zhang, Xu; Liu, Jia; Sun, Li; Xiao, Jin; Wang, Yajia; Wang, Haiyan; Hua, Jian; Singh, Ravi P.; Wang, Zongkuan; Wang, Xiue

Heterologous expression of the Haynaldia villosa pattern-recognition receptor CERK1-V in wheat increases resistance to three fungal diseases

CROP JOURNAL IF5=5.781