A deleterious Sar1c variant in rice inhibits export of seed storage proteins from the endoplasmic reticulum
发布时间:2023-01-03 浏览次数:
 

Bao, Xiuhao; Wang, Yongfei; Qi, Yanzhou; Lei, Cailin; Wang, Yunlong; Pan, Tian; Yu, Mingzhou; Zhang, Yu; Wu, Hongming; Zhang, Pengcheng; Ji, Yi; Yang, Hang; Jiang, Xiaokang; Jing, Ruonan; Yan, Mengyuan; Zhang, Binglei; Gu, Chuanwei; Zhu, Jianping; Hao, Yuanyuan; Lei, Jie; Zhang, Shuang; Chen, Xiaoli; Chen, Rongbo; Sun, Yinglun; Zhu, Yun; Zhang, Xin; Jiang, Ling; Visser, Richard G. F.; Ren, Yulong; Wang, Yihua; Wan, Jianmin

A deleterious Sar1c variant in rice inhibits export of seed storage proteins from the endoplasmic reticulumA deleterious Sar1c variant in rice inhibits export of seed storage proteins from the endoplasmic reticulum

PLANT MOLECULAR BIOLOGY IF5=5.197