Subunit E isoform 1 of vacuolar H+-ATPase OsVHA enables post-Golgi trafficking of rice seed storage proteins
发布时间:2022-01-09 浏览次数:
 

Zhu, Jianping; Ren, Yulong; Zhang, Yuanyan; Yang, Jie; Duan, Erchao; Wang, Yunlong; Liu, Feng; Wu, Mingming; Pan, Tian; Wang, Yongfei; Hu, Tingting; Hao, Yuanyuan; Teng, Xuan; Zhu, Xiaopin; Lei, Jie; Jing, Ruonan; Yu, Yanfang; Sun, Yinglun; Bao, Xiuhao; Bao, Yiqun; Wang, Yihua; Wan, Jianmin

Subunit E isoform 1 of vacuolar H+-ATPase OsVHA enables post-Golgi trafficking of rice seed storage proteins

PLANT PHYSIOLOGY IF5=8.972