Post-Golgi trafficking of rice storage proteins requires the small GTPase Rab7 activation complex MON1-CCZ1
发布时间:2022-01-09 浏览次数:
 

Pan, Tian; Wang, Yihua; Jing, Ruonan; Wang, Yongfei; Wei, Zhongyan; Zhang, Binglei; Lei, Cailin; Qi, Yanzhou; Wang, Fan; Bao, Xiuhao; Yan, Mengyuan; Zhang, Yu; Zhang, Pengcheng; Yu, Mingzhou; Wan, Gexing; Chen, Yu; Yang, Wenkun; Zhu, Jianping; Zhu, Yun; Zhu, Shanshan; Cheng, Zhijun; Zhang, Xin; Jiang, Ling; Ren, Yulong; Wan, Jianmin

Post-Golgi trafficking of rice storage proteins requires the small GTPase Rab7 activation complex MON1-CCZ1

PLANT PHYSIOLOGY IF5=8.972