Confirmation of GmPPR576 as a fertility restorer gene of cytoplasmic male sterility in soybean
发布时间:2022-01-09 浏览次数:
 

Wang, Tanliu; He, Tingting; Ding, Xianlong; Zhang, Qiqi; Yang, Longshu; Nie, Zhixing; Zhao, Tuanjie; Gai, Junyi; Yang, Shouping

Confirmation of GmPPR576 as a fertility restorer gene of cytoplasmic male sterility in soybean

JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY IF5=7.86