The volatile cedrene from Trichoderma guizhouense modulates Arabidopsis root development through auxin transport and signalling
发布时间:2022-01-09 浏览次数:
 

Li, Yucong; Shao, Jiahui; Fu, Yansong; Chen, Yu; Wang, Hongzhe; Xu, Zhihui; Feng, Haichao; Xun, Weibing; Liu, Yunpeng; Zhang, Nan; Shen, Qirong; Xuan, Wei; Zhang, Ruifu

The volatile cedrene from Trichoderma guizhouense modulates Arabidopsis root development through auxin transport and signalling

PLANT CELL AND ENVIRONMENT IF5=7.791