The phosphoproteomic and interactomic landscape of qGL3/OsPPKL1-mediated brassinosteroid signaling in rice
发布时间:2022-01-09 浏览次数:
 

Gao, Xiuying; Zhang, Jiaqi; Li, Jianbo; Wang, Yuji; Zhang, Rong; Du, Huaying; Yin, Jing; Cai, Guang; Wang, Ruqin; Zhang, Baoyi; Zhao, Zhuang; Zhang, Hongsheng; Huang, Ji

The phosphoproteomic and interactomic landscape of qGL3/OsPPKL1-mediated brassinosteroid signaling in rice

PLANT JOURNAL IF5=7.666