Integrative genome, transcriptome, microRNA, and degradome analysis of water dropwort (Oenanthe javanica) in response to water stress
发布时间:2022-01-09 浏览次数:
 

Liu, Jie-Xia; Jiang, Qian; Tao, Jian-Ping; Feng, Kai; Li, Tong; Duan, Ao-Qi; Wang, Hao; Xu, Zhi-Sheng; Liu, Hui; Xiong, Ai-Sheng

Integrative genome, transcriptome, microRNA, and degradome analysis of water dropwort (Oenanthe javanica) in response to water stress

HORTICULTURE RESEARCH IF5=6.589