A novel transcription factor CmMYB012 inhibits flavone and anthocyanin biosynthesis in response to high temperatures in chrysanthemum
发布时间:2022-01-09 浏览次数:
 

Zhou, Li-Jie; Geng, Zhiqiang; Wang, Yuxi; Wang, Yiguang; Liu, Shenhui; Chen, Chuwen; Song, Aiping; Jiang, Jiafu; Chen, Sumei; Chen, Fadi

A novel transcription factor CmMYB012 inhibits flavone and anthocyanin biosynthesis in response to high temperatures in chrysanthemum

HORTICULTURE RESEARCH IF5=6.589