The Exocyst Complex Subunit EXO70E1-V From Haynaldia villosa Interacts With Wheat Powdery Mildew Resistance Gene CMPG1-V
发布时间:2021-09-05 浏览次数:
 

Jia Zhao,Heng Zhang,Xu Zhang,Zongkuan Wang,Ying Niu,Yiming Chen,Li Sun,Haiyan Wang,Xiue Wang and Jin Xiao

The Exocyst Complex Subunit EXO70E1-V From Haynaldia villosa Interacts With Wheat Powdery Mildew Resistance Gene CMPG1-V

FRONTIERS IN PLANT SCIENCE IF5=5.207