Transcriptome-Wide Analysis of RNA m(6)A Methylation and Gene Expression Changes Among Two Arabidopsis Ecotypes and Their Reciprocal Hybrids
发布时间:2021-09-05 浏览次数:
 

Zhihui Xu,Xiaobo Shi,Mengmei Bao,Xiaoqian Song,Yuxia Zhang,Haiyan Wang,Hairong Xie,Fei Mao,Shuai Wang,Hongmei Jin,Suomeng Dong,Feng Zhang,Zhe Wu and Yufeng Wu

Transcriptome-Wide Analysis of RNA m(6)A Methylation and Gene Expression Changes Among Two Arabidopsis Ecotypes and Their Reciprocal Hybrids

FRONTIERS IN PLANT SCIENCE IF5=5.207