Pyramiding of Fusarium Head Blight Resistance Quantitative Trait Loci, Fhb1, Fhb4, and Fhb5, in Modern Chinese Wheat Cultivars
发布时间:2021-09-05 浏览次数:
 

Yiduo Zhang,Zibo Yang,Haicai Ma,Liying Huang,Feng Ding,Yingying Du, Haiyan Jia,Guoqiang Li,Zhongxin Kong,Congfu Ran,Zhengzhong Gu and Zhengqiang Ma

Pyramiding of Fusarium Head Blight Resistance Quantitative Trait Loci, Fhb1, Fhb4, and Fhb5, in Modern Chinese Wheat Cultivars

FRONTIERS IN PLANT SCIENCE IF5=5.207