Stable isotope fractionation of cadmium in the soil-rice-human continuum
发布时间:2021-03-02 浏览次数:
 

Sheng-Nan Zhang,Yi Gu,Zhen-Li Zhu,Sheng-Hong Hu,Peter M.Kopittke,Fang-Jie Zhao,Peng Wang

Stable isotope fractionation of cadmium in the soil-rice-human continuum

SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT IF5=6.419