A transcriptional response atlas of Chrysanthemum morifolium to dodder invasion
发布时间:2021-03-02 浏览次数:
 

Ye Liu,Lina Liu,Wenqian Zhao,Zhiyong Guan,Jiafu Jiang,Weimin Fang,Fadi Chen

A transcriptional response atlas of Chrysanthemum morifolium to dodder invasion

ENVIRONMENTAL AND EXPERIMENTAL BOTANY IF5=4.744