Identification and fine mapping of qGR6.2, a novel locus controlling rice seed germination under salt stress
发布时间:2021-03-02 浏览次数:
 

Peng Zeng, Peiwen Zhu, Luofeng Qian, Xumei Qian, Yuxin Mi, Zefeng Lin, Shinan Dong, Henrik Aronsson, Hongsheng Zhang & Jinping Cheng

Identification and fine mapping of qGR6.2, a novel locus controlling rice seed germination under salt stress

BMC PLANT BIOLOGY IF5=4.494