The Rice Circadian Clock Regulates Tiller Growth and Panicle Development Through Strigolactone Signaling and Sugar Sensing
发布时间:2021-01-07 浏览次数:
 

Fang Wang, Tongwen Han, Qingxin Song, Wenxue Ye, Xiaoguang Song, Jinfang Chu, Jiayang Li, Z. Jeffrey Chen

The Rice Circadian Clock Regulates Tiller Growth and Panicle Development Through Strigolactone Signaling and Sugar Sensing

PLANT CELL IF5=10.144