Dynamic and reversible DNA methylation changes induced by genome separation and merger of polyploid wheat
发布时间:2021-01-07 浏览次数:
 

Jingya Yuan, Wu Jiao, Yanfeng Liu, Wenxue Ye, Xiue Wang, Bao Liu, Qingxin Song & Z. Jeffrey Chen

Dynamic and reversible DNA methylation changes induced by genome separation and merger of polyploid wheat

BMC BIOLOGY IF5=7.296