Multiomics analyses unveil the involvement of microRNAs in pear fruit senescence under high- or low-temperature conditions
发布时间:2021-01-07 浏览次数:
 

Chao Gu, Huan-Yu Xu, Yu-Hang Zhou, Jia-Long Yao, Zhi-Hua Xie, Yang-Yang Chen & Shao-Ling Zhang

Multiomics analyses unveil the involvement of microRNAs in pear fruit senescence under high- or low-temperature conditions

HORTICULTURE RESEARCH IF5=5.57