Contrasting genetic variation and positive selection followed the divergence of NBS-encoding genes in Asian and European pears
发布时间:2021-01-06 浏览次数:
 

Manyi Sun, Mingyue Zhang, Jugpreet Singh, Bobo Song, Zikai Tang, Yueyuan Liu, Runze Wang, Mengfan Qin, Jiaming Li, Awais Khan & Jun Wu

Contrasting genetic variation and positive selection followed the divergence of NBS-encoding genes in Asian and European pears

BMC GENOMICS IF5=4.093