Rice stripe virus suppresses jasmonic acid-mediated resistance by hijacking brassinosteroid signaling pathway in rice
发布时间:2020-11-12 浏览次数:
 

Jinlong Hu,Jie Huang,Haosen Xu,Yongsheng Wang,Chen Li,Peizheng Wen,Xiaoman You,Xiao Zhang,Gen Pan,Qi Li,Hongliang Zhang,Jun He,Hongming Wu,Ling Jiang ,Haiyang Wang,Yuqiang Liu,Jianmin Wan

Rice stripe virus suppresses jasmonic acid-mediated resistance by hijacking brassinosteroid signaling pathway in rice

PLOS PATHOGENS IF5=6.946