Rice plants respond to ammonium stress by adopting a helical root growth pattern
发布时间:2020-11-12 浏览次数:
 

Letian Jia,Yuanming Xie,Zhen Wang,Long Luo,Chi Zhang,Pierre-Mathieu Pélissier,Boris Parizot,Weicong Qi,Jing Zhang,Zhubing Hu,Hans Motte,Le Luo ,Guohua Xu,Tom Beeckman,Wei Xuan

Rice plants respond to ammonium stress by adopting a helical root growth pattern

PLANT JOURNAL IF5=6.467