Dysfunction of the 4-coumarate:coenzyme A ligase 4CL4 impacts aluminum resistance and lignin accumulation in rice
发布时间:2020-11-12 浏览次数:
 

Shuo Liu,Li Zhao,Yonghui Liao,Zhenling Luo,Hua Wang,Peng Wang,Han Zhao,Jixing Xia,Chao-Feng Huang

Dysfunction of the 4-coumarate:coenzyme A ligase 4CL4 impacts aluminum resistance and lignin accumulation in rice

PLANT JOURNAL IF5=6.467