Overexpression of the manganese/cadmium transporter OsNRAMP5 reduces cadmium accumulation in rice grain
发布时间:2020-11-12 浏览次数:
 

Jia-Dong Chang,Sheng Huang,Noriyuki Konishi,Peng Wang,Jie Chen,Xin-Yuan Huang,Jian Feng Ma,Fang-Jie Zhao

Overexpression of the manganese/cadmium transporter OsNRAMP5 reduces cadmium accumulation in rice grain

JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY IF5=6.305