The ferroxidase LPR5 functions in the maintenance of phosphate homeostasis and is required for normal growth and development of rice
发布时间:2020-11-12 浏览次数:
 

Hao Ai,Yue Cao,Ajay Jain,Xiaowen Wang,Zhi Hu,Gengmao Zhao,Siwen Hu,Xing Shen,Yan Yan,Xiuli Liu,Yafei Sun,Xiaoxia Lan,Guohua Xu,Shubin Sun

The ferroxidase LPR5 functions in the maintenance of phosphate homeostasis and is required for normal growth and development of rice

JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY IF5=6.305