Characterization of the Heavy-Metal-Associated Isoprenylated Plant Protein (HIPP) Gene Family from Triticeae Species
发布时间:2020-11-12 浏览次数:
 

Heng Zhang,Xu Zhang,Jia Liu,Ying Niu,Yiming Chen,Yongli Hao,Jia Zhao,Li Sun,Haiyan Wang,Jin Xiao,Xiue Wang

Characterization of the Heavy-Metal-Associated Isoprenylated Plant Protein (HIPP) Gene Family from Triticeae Species

INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES IF5=4.331